Reflektion

Då det finns en stor risk att chanser till reflektion uteblir i det snabba tempo som datorn och digitalisering kan erbjuda ägnar vi detta kapitel helt åt just reflektion. Här skriver vi om vikten av reflektion och ger exempel på hur tekniken kan stötta oss i det.

Att fundera över:

  • Får eleven träna sitt kritiska tänkande och i så fall hur?
  • Kan undervisningen förskjutas för att skapa reflektion?
  • Avsätts tid till elevernas reflektion?
  • Finns det möjligheter för eleven att inventera vad hen redan kan om ämnet innan informationssökning påbörjas?
  • Får eleven möjlighet att tillämpa kunskapen på ett annat sammanhang eller en annan person?
  • Har eleven möjlighet att kommunicera för reflektion?